Tuesday, August 18, 2015

Komisen : Upah atau bukan

Komisen : Upah atau bukan
Seksyen 2 Akta Kerja 1955 (Akta 265) menafsirkan upah terdiri dari dua komponen iaitu
  1. upah pokok
  2. semua pembayaran lain dengan wang tunai.
Seterusnya bagi menilai sesuatau pembayaran tunai itu adalah upah atau tidak, syarat perlu dipatuhi, syarat utama ialah dibayar kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengenai kontrak perkhidmatannya.
Komisen hanya disebut sekali di bawah Akta Kerja iaitu di bawah tafsiran 'upah' Jadual Pertama. Merujuk kepada seksyen 2, tiada tafsiran komisyen di berikan maka dari segi otoriti pengunaan tafsiran Kamus Dewan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bolehlah digunakan.
Jika tafsiran DBP digunakan bagi Akta Kerja , komisen (ejaan rasmi Dewan Bahasa Dan Pustaka) ia merujuk kepada, sejumlah (peratusan) bayaran (tunai) yang dibayar kepada pekerja kerana perkhidmatannya, juga merujuk wang upah yang dibayarkan kepada pekerja kerana menjual barang-barang. Komisen adalah terjemahan langsung dari perkataan Inggeris 'commission', bahasa Malaysia komisen ialah 'dalal'. Bagi maksud pemfailan kes buruh penggunaan 'komisen' adalah lebih sesuai kerana DBP juga mengiktiraf ialah boleh digunakan menggantikan perkataan 'dalal'. Berbanding 'dalal', komisen digunakan secara meluas dalam perhubungan perusahaan di Malaysia untuk merujuk kepada sejumlah (peratusan) bayaran (tunai) yang dibayar kepada pekerja kerana perkhidmatannya, juga merujuk wang upah yang dibayarkan kepada pekerja kerana menjual barang-barang.

Komisen dan Jadual Pertama
Perkara 3 Jadual pertama menyatakan;
"...3. Bagi tujuan Jadual ini "upah" ertinya upah sepertimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2, tetapi tidak meliputi mana-mana bayaran secara komisen, elaun nafkah dan bayaran lebihmasa..."
Jadual Pertama telah mengesahkan di bawah seksyen 2, komisen, elaun nafkah dan bayaran lebihmasa adalah komponen kedua upah iaitu semua pembayaran lain dengan wang tunai, tetapi bagi maksud menetapkan seorang pekerja adalah pekerja di bawah Jadual atau tidak, tiga pembayaran lain dengan wang tunai iaitu komisen, elaun nafkah dan bayaran lebihmasa itu jika ada dijanjikan atau dibayar majikan kepada pekerja tidak akan diambil kira.
Illustrasi : A dibayar gaji pokok RM 1,900.00 dan komisen RM 200.00. Maka A masih pekerja di bawah Jadual Pertama kerana komisen tidak diambil kira untuk menentukan status pekerja terjadual.Upah bagi pekerja ini mengikut Jadual Pertama ialah RM 1,900.00


Komisen dan Seksyen 60I (Kadar Upah Biasa/ ORP)
Berbanding Jadual Pertama Seksyen 60I, mengeluarkan sebarang pembayaran yang dibuat di bawah skim gaji galakan yang diluluskan atau apa-apa pembayaran untuk kerja yang dilakukan pada hari rehat atau pada hari kelepasan am yang diwartakan yang diberikan oleh majikan di bawah kontrak perkhidmatan atau mana-mana hari yang digantikan bagi hari kelepasan am yang diwartakan. Jika menggunakan illustrasi yang sama maka di bawah Seksyen 60I (Kadar Upah Biasa/ ORP) komisen ialah;
Illustrasi : A dibayar gaji pokok RM 1,900.00 dan komisen RM 200.00. Maka kadar ORP bagi A di bawah seksyen 60I ialah RM 2,100.00 dibahagi 26 iaitu RM 80.76.

Kesimpulan

Komisen adalah komponen kedua 'upah' di bawah seksyen 2 Akta Kerja iaitu termasuk dalam semua pembayaran lain dengan wang tunai dibayar kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengenai kontrak perkhidmatannya.

No comments:

Post a Comment